Tietoinen läsnäolo

KASVATUS JA ELÄMÄNTAITO

Kirja ja koulutusta

"Ihmisen tärkein peruselementti on mielenrauha."

Valon lapsen kasvatuskirja

Kuvat: Taija Turkia

MITÄ TEEN

ITSESTÄNI

YHTEYSTIEDOT

Olen 40-vuotias kolmen lapsen äiti ja työskentelen lastentarhanopettajana. Minulta ilmestyi kasvatusaiheinen kirja, Valon lapsen kasvatuskirja, maaliskuussa 2017. Tarjoan myös erilaisia luentokokonaisuuksia liittyen kasvatukseen ja elämäntaitoihin.

PERUSAJATUKSIANI KASVATUKSESTA JA ELÄMÄSTÄ

Koen tärkeäksi välittää ihmisille kasvatustietoisuutta, innostaa heitä tutkimaan elämää. Tietoinen kasvatus on tie niin lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen toteutumiseen kuin aikuisen omaan kasvuun ihmisenä. Puhunkin kaksisuuntaisesta kasvuprosessista, jossa sekä lapsi että aikuinen oppivat yhdessä. Vuorovaikutus on avainasemassa kaikessa kasvatuksessa. Sen puutteellisuus nyky-yhteiskunnassa on muodostumassa lasten kasvun ja kehityksen suurimmaksi haasteeksi.

Lapsi tarvitsee ohjaajakseen aikuista, joka haluaa nähdä syvemmälle ja oppia tavoittamaan lapsen yksilöllisen polun suunnan ja luonteen. Tukeminen ja opastaminen tällä polulla luo lapselle turvaa ja mahdollisuuksia, joilla rakentaa elämäntalonsa perustukset. Kasvattajan tehtävä on rikastuttaa lapsen todellisuutta, auttaa häntä näkemään kauneus ja hyvyys sekä itsessään että ympäristössään.

Ihmisen tärkein peruselementti on mielenrauha. Se on meissä jokaisessa jo oleva ominaisuus, joka kuitenkin tarvitsee harjoitusta ja säännöllistä käyttöä pysyäkseen toimivana. Jo aivan pienikin lapsi kykenee nauttimaan hiljaa istumisesta, ympäristön ja itsensä kokonaisvaltaisesta havainnoinnista, jos häntä on siihen opetettu ja rohkaistu. Sisäiset aistit ovat äärimmäisen tärkeitä ihmisen onnellisuudelle ja hyvinvoinnille. Nykyaikana ne kuitenkin ovat paljolti unohtuneet, kun painotetaan toiminnallisuuutta ja ulkoisten aistien vahvistamista. Se on luonut meille sukupolvellisen lapsia, jotka ovat levottomia, lyhytjännitteisiä ja valitettavan useasti myös itsekeskeisiä.

Uskon, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Yhteisöllisyys ja empatiakyvyn kehittäminen ovat tämän päivän tavoitteita ja myös työkaluja. On tärkeää saada lapsi kokemaan olevansa tärkeä osa yhteisöä ja kykenevänsä aidosti osallistumaan sen arkeen, yhtenä toimijana muiden joukossa. Oman itsen oleminen on opittava näkemään merkityksellisenä osana kokonaisuuden olemassaoloa.

Olemme vastuussa omasta elämästämme. Ajatuksemme ja asenteemme muokkaavat kokemuksiamme ja tätä kautta sitä, miten elämme ja selviämme ympäröivässä todellisuudessa. Haluan auttaa ihmisiä oivaltamaan tämän ratkaisevan tärkeän tosiasian ja sen kautta oppimaan tapoja muuttaa elämäänsä paremmaksi. Itsereflektion ja myötätunnon kehittäminen tukevat tätä prosessia.

Maailma ympärillämme on kaunis. Opetellaan näkemään se ja opetetaan tämä taito myös lapsillemme. Elämä on tässä ja nyt. Tartutaan siihen innolla ja rakkaudella!

Kutsun Teidät mukaan elämänmittaiselle seikkailulle!

Kuva: Taija Turkia

VALON LAPSEN KASVATUSKIRJA

Kustannus HD, maaliskuussa 2017.

VALON LAPSEN KASVATUSKIRJA

Lapsen kasvatus on aikuisen ja lapsen yhteinen projekti. Kaikki lähtee vuorovaikutuksesta, sen määrästä ja laadusta. Aikuinen on osapuoli, joka ohjaa elämänkokemuksensa ja -näkemyksensä voimin lasta tämän yksilöllistä polkua eteenpäin. Tietoinen kasvatus syntyy kasvattajan halusta ymmärtää syvällisemmin kasvuprosessin merkitystä heille molemmille. Vastavuoroisuus tarjoaa kaksisuuntaisen kehittymisen mahdollisuuden.

Lapsen kasvatuskirja on juuri nyt ajan hermolla. Meiltä puuttuu teos, joka ottaisi rohkeasti kantaa, mistä kasvatuskentän tämän hetkiset ongelmat ovat syntyneet. Kirja on kirjoitettu helppolukuiseksi, helposti samaistuttavaksi. Tarinan muotoon kirjoitettu teksti on jokaiselta lauseeltaan täynnä asiaa.

Kirjoittaja Suvi Saaresti on 40-vuotias kolmen lapsen äiti ja työskentelee lastentarhanopettajana. Hän on asunut Iso-Britanniassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Saksassa, ja saanut myös tätä kautta paljon kokemusta ja näkemystä ihmiselämästä erilaisissa ympäristöissä ja elämänvaiheissa.

"Olen työssäni päivittäin todistamassa lasten jatkuvasti kasvavia ongelmia ja vanhemmuuden monisyisiä haasteita. Tunnen tärkeäksi, että oman työni, vanhemmuuden ja opintojeni kautta saamani asiantuntijuus: kokemus ja ymmärrys kasvatuksesta sekä sen ongelmista ja ratkaisuista löytäisi kanavan ihmisten luokse."

Ainutlaatuinen kirja lasten vanhemmille ja kaikille niille, jotka huolehtivat lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista.

Kuva: Taija Turkia

LUENNOT / KOULUTUKSET

oma kuva

Luentokokonaisuuksia erilaisille kohderyhmille:

KASVATUS- JA OPETUSALAN AMMATTILAISET / OPISKELIJAT

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET / OPISKELIJAT

VANHEMPAINILLAT JA NEUVOLATOIMINTA

KAIKKI ITSEKASVUSTA JA HENKISESTÄ HYVINVOINNISTA KIINNOSTUNEET

Aihealueet:

Kokonaisvaltainen kasvatus - aikuisen ja lapsen yhteinen projekti / kaksisuuntainen kasvuprosessi (Valon lapsen kasvatuskirja)

Kasvatus on aikuisen ja lapsen yhteinen projekti, Kaikki lähtee vuorovaikutuksesta, sen määrästä ja laadusta, Tietoinen kasvatus - vastavuoroisuus - itsereflektio, Aikuisen ja lapsen yhteinen mahdollisuus kehittyä yksilöllisesti ihmisenä -- 1h - 4h kestoiset luennot

Vuorovaikutuksen merkitys lapsen kehityksen eri vaiheissa (Valon lapsen kasvatuskirja)

Lapsen kasvun ja kehityksen eri vaiheet kohdusta nuoreen aikuisuuteen vuorovaikutuksen näkökulmasta - mahdollisuudet ja riskit, Kasvattajan rooli, Lapsilähtöisyyden tarkastelu -- 1h - 4h kestoiset luennot

Luovuus ja kasvatus – luovuuden löytäminen ja kehittäminen

Kasvattajan oman luovuuden löytäminen ja kehittäminen, Lapselle: Aistien kokonaisvaltaiseen käyttämiseen ohjaaminen, Havainnointikyky, Tarinat, Kuvataiteet, Musiikki, Sanataide, Leikki, Teatteri -- 1h - 4h kestoiset luennot

Ajatuksen voima itsekasvun välineenä

Minäkäsitys, Alitajunnan toiminta, Mitä ovat ajatukset?, Ajatusten toimintaan vaikuttaminen, Tietoisuuden kehittäminen, Todellisuuden luonteen ymmärtäminen, Ajatusmallien muuttaminen, Harjoitukset, Iloon keskittyminen, Luottamus ja hyväksyminen, Ympäristö ja muutos -- 1h - 4h kestoiset luennot

Kuvameditaatio

Mitä on meditaatio? Mikä merkitys meditaatiolla on ihmiselle? Meditaatiosta tehdyt tutkimukset, Erilaisia tapoja meditoida, Meditaation haasteita, Meditaation vaikutukset, Meditointiharjoituksia, Kuvameditointi + harjoituksia -- 1h - 4h kestoiset luennot

polku

Kaikki tiet vievät perille - voimme kuitenkin valita sen, miten matkaamme. Kuva: Taija Turkia

KUVAT - TAIJA TURKIA

Sivulla olevat kuvat ovat Taija Turkian luomuksia. Myös Valon lapsen kirjan henkeäsalpaavan kaunis luontoaiheinen kuvitus on hänen tuotannostaan.

Katso lisää:

https://www.instagram.com/taija_t/

YHTEYSTIEDOT

oma kuva

suvi.saaresti(at)gmail.com

p. 050-3477181

Top